Pomagamy skompletować piękną wyprawkę z drugiej ręki. Outlet Polskich Marek.

Szukaj

Regulamin Sprzedaży

REGULAMIN SPRZEDAŻY sklepu Bimbo Bimba

Produkty oferowane na stronie są sprzedawane są przez:

Bimbo Bimba Iga Olczyk,

Korzeniowskiego 8/11

30-214 Kraków

NIP7712784349

Możesz skontaktować się ze mną e-mailowo pisząc na adres e-mail: info@bimbobimba.pl lub telefonicznie: 505635988

I. Podstawowe pojęcia

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

1) Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy

2) Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę

3) Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca, a którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców i form dostawcy określono na stronie Sprzedawcy)

4) Klient/Użytkownik – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/ów, tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą, zwany dalej także Użytkownikiem

5) Konsumentem jest osoba fizyczna, która dokonuje zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową

6) Produkt – jest to produkt oferowany przez Sprzedawcę na stronie, który może być przedmiotem umowy sprzedaży

7) Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży

8) Sklep/strona – strona bimbobimba.pl, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę

9) Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwala na dostęp do tych informacji w przyszłości przez czas niezbędny do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci

II. Najważniejsze informacje dot. umowy sprzedaży

1. Warunki realizacji umowy sprzedaży określa Regulamin oraz szczegółowy opis wskazany przy opisie produktu.

2. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Ceny są cenami brutto i zawierają wszystkie podatki wymagane przepisami prawa. Ceny nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przy składaniu zamówienia.

III. Zasady zakupu produktu, czyli jak kupić produkt?

1. Zamówienia produktów mogą być dokonywane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

2. Płatności za produkt można dokonać za pomocą:

a. przelewu tradycyjnego/przelewu elektronicznego.

Bimbo Bimba Iga Olczyk

28 1050 1445 1000 0092 5196 7890

b. szybkich płatności online.

W naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

3. Postanowienie dot. terminu zapłaty:

W przypadku gdy przy opisie produktu nie wskazano inaczej płatności należy dokonać:

- niezwłocznie po złożeniu zamówienia, tj. do 3 dni roboczych po nawiązaniu umowy sprzedaży. W przypadku niezaksięgowania wpłaty w tym terminie, zamówienie zostanie przez nas anulowane. 

- jednorazowo

4. W przypadku gdy przy opisie produktu nie wskazano inaczej lub gdy nie wybrano płatności za pobraniem, płatności należy dokonać niezwłocznie po złożeniu zamówienia.

5. W tym celu należy:

1) wybrać produkt/-y, które chce się kupić spośród opcji dostępnych na stronie poprzez kliknięcie „dodaj do koszyku”

2) po wybraniu produktów, należy wskazać sposób dostawy oraz formy płatności,

3) przed zaakceptowaniem zamówienia, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrane produkty, w tym za dostawę oraz o innych dodatkowych kosztach wynikających ze złożonego zamówienia,

4) po zapoznaniu się z ww. informacją o zamówieniu, Klient powinien potwierdzić, że składa zamówienie.

5) Klient dokonuje płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności (nie dotyczy wyboru sposobu płatności za pobraniem).

6. Składając zamówienie i dokonując płatności (nie dotyczy płatności za pobraniem) -Klient składa Sprzedawcy ofertę zawarcia umowy sprzedaży.

7. Sprzedawca przesyła Klientowi elektronicznie (na wskazany przez Klienta adres e-mail) informację o przyjęciu zamówienia do realizacji, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. Po zawarciu umowy, Sprzedawca przesyła Klientowi także jej warunki.

IV. Termin realizacji umowy, czyli kiedy otrzymam produkt?

1. Termin, w którym Klient otrzyma przesyłkę jest uzależniony od wskazanego przez Sprzedawcę terminu przygotowania zamówienia, a następnie od terminu dostawy przewidzianego dla wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

2. Termin na realizację zamówienia, w tym na dostawę produktów należy liczyć od dnia zawarcia umowy (tj. od otrzymania pozytywnej autoryzacji płatności lub zaksięgowania przelewu na koncie sklepu).

3. Sprzedawca wskazuje na swojej stronie informacje dotyczące:

1) terminu przygotowania zamówienia przez Sprzedawcę w dniach roboczych oraz

2) terminu dostawy produktów przez Dostawcę w dniach roboczych – w zależności od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

4. Dostawa jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia lub do punktu odbioru wskazanego przez Klienta – w zależności od wybranego sposobu dostawy.

5. W razie problemów z dostarczeniem przesyłki przez Dostawcę takich jak m.in. nieobecność Klienta pod wskazanym adresem, Dostawca pozostawia awizo pod wskazanym adresem lub telefonicznie ustala inny termin, w którym możliwe będzie dostarczenie zamówienia. W przypadku nieodebrania zamówienia w wyznaczonym terminie, zamówienie zostanie odesłane do Sprzedawcy. Po odesłaniu zostanie ustalony z Klientem nowy termin dostawy oraz określone zostaną koszty ponownej dostawy.

6. Klient powinien zbadać odebrane zamówienie przy odbiorze przesyłki, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości – ma prawo zażądać od Dostawcy sporządzenia protokołu z odbioru.

7. Sprzedawca dołącza paragon albo fakturę VAT (zgodnie z wyborem Klienta) dotyczącą zamówienia.

V. Odstąpienie od umowy (dotyczy tylko Konsumentów)

Kiedy prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje?

1. Użytkownikowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w której:

a. przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

b. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

c. zawartej w drodze aukcji publicznej;

d. Zwrotom nie podlegają ubranka z kategorii Drugi Gatunek z opisaną wadą lub uszkodzeniem.

e. Zwrotom nie podlegają rzeczy z usuniętą metką.

Kiedy mogę odstąpić od umowy i jak?

2. W przypadku, gdy nie występują okoliczności wskazane powyżej, Użytkownik ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy/dostarczenia produktu. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Użytkownik powinien poinformować Sprzedawcę o tym wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.


VI. Zasady wnoszenia reklamacji:

1. Sprzedawca dba o to by dostarczać wysokiej jakości produkty, także używane.

2. Użytkownik może składać reklamacje dotyczące zakupionych nowych produktów.

3. Reklamacja powinna zostać wysłana na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy).

4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Użytkownika do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.

5. Reklamacje dotyczące wady, o której klient został wcześniej poinformowany, np. w opisie produktu nie będą rozpatrywane.

6. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje, chyba, że przepisy szczególne stanowią inaczej. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mail Użytkownika lub w inny sposób wskazany przez Użytkownika.

7. Do odpowiedzialności za jakość produktów mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dot. rękojmi.

8. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre produkty mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dot. gwarancji zostaną określone m.in. przy opisie produktu lub w odrębnym dokumencie.

VII. Warunki techniczne:

1. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

2. W celu złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.

3. Aby dokonać zakupu produktów konieczne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia z aktualną przeglądarką internetową wspieraną przez producenta z dostępem do Internetu.

VIII. Postanowienia końcowe:

1. Informacje zawarte na stronie internetowej Sprzedawcy nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.

2. W przypadku gdy Użytkownik jest spoza Polski, powinien poinformować Sprzedawcę wskazując informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, żeby możliwe było rozliczenie podatku zgodnie z obowiązującymi go przepisami.

3. W ramach korzystania z produktów zabrania się dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

4. Polubowne rozpatrywanie sporów i rozpatrywania reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy.

2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem a Sprzedawcą.

3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów i uzyskać pomoc w sprawie umowy lub ma prawo

4) skorzystać z platformy ODR. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami http://ec.europa.eu/consumers/odr

5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Użytkownika Umowy.

6. Do spraw nieuregulowanych stosuje się m.in. Kodeks cywilny, ustawę – Prawa konsumenta, ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

7. Zasady dot. ochrony danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres:

Iga Olczyk,

Korzeniowskiego 8/11

30-214 Kraków

Lub podpisany dokument na adres email: info@bimbobimba.pl

Mogą Państwo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy lub w terminie 14 dnia od dostarczenia Produktu.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu:

Iga Olczyk, Korzeniowskiego 8/11, 30-214, Kraków, email: info@bimbobimba.pl

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy - dotyczy to zwrotu całego zamówienia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres: 
Iga Olczyk, ul. Korzeniowskiego 8/11 30-214 Kraków

Lub paczkomatem:

Kra06b

Tel. 505635988

Enail: info@bimbobimba.pl

po wcześniejszym poinformowaniu sklepu poprzez email: info@bibmbobimba.pl i wysłaniu formularza zwrotu. - niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeśli odeślą nam Państwo rzecz przed upływem 14-dniowego terminu.

Ponosimy koszty zwrotu w wysokości najniższej opcji przesyłki dostępnej na stronie, tylko w przypadku zwrotu całego zamówienia. 

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Załącznik nr 2

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat: Iga Olczyk, ul. Korzeniowskiego 8/11, 30-214 Kraków

Odstępuję od umowy sprzedaży z dnia*... następujących rzeczy*… polegającej na*.....

Imię i nazwisko, adres konsumenta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data .........................................................

* uzupełnic

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów